Kế hoạch năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;

Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 07/9/2020 của của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 2049/SGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 412/HD-PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020. Trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 2 đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 cụ thể